استاد ابوالحسن صبا مهمترین و تاثیرگذارترین معلم و مشوق قنبری مهر بود. او اولین کسی بود که به استعداد قنبری مهر پی برد و پیشنهاد سازسازی را با او مطرح کرد.