قیچک شهری

قیچکِ شهری

 

از دیگر ابداعات استاد قنبری مهر بر روی سازهای ملی احیا و ارتقاع ساز محلی قیچک است که پس از بازنگری دوباره کلِ ساختمان این ساز اقدام به قالبسازی در الگویی منظم که به لحاظ ساخت امکان پذیر و به لحاظ صدادهی قابل قبول و در عینِ حال هماهنگ با استانداردهای بین المللی بود.

_تنظیم فاصله ی شیطانک تا خرک(ارتعاش سیم)

_اضافه شدن رودسته با زخامت و کنیک و قوس مناسب برای راحتی نوازنده

_ابداع سرپنجه ی جدید برای سهولت در امرِ کوک کردن.

 

طراحی، قالبسازی و ساخت قیچک آلتو

طراحی،قالبسازی و ساخت قیچک باس