سه تار شورانگیز

“سه تارِ شورانگیز”

 

تلفیق پوست و چوب و جایگزین کردنِ آن به جای صفحه ی رزونانس یکی دیگر از آزمایش هایی بود که استاد ابراهیم قنبری مهر بر روی سازهای ایرانی انجام داد. این آزمایش بر رو ساز سه تار (دهانه­ی ۱۶ سانتی­متر) نتیجه­ی بسیار مطلوب داشت.

نامِ “شورانگیز” به پیشنهاد زنده یاد استاد علی تجویدی برای این طرح آزمایشی انتخاب شد.