سازهای ساخته شده توسط استاد ابراهیم قنبری مهر

سازهای فرنگی

 1. ویلن 1/4
 2. ویلن 2/4
 3. ویلن 3/4
 4. ویلن 4/4
 5. ویلن مهر (دو کاسه)
 6. ویولا 7/8
 7. ویولا
 8. ویولا مهر
 9. ویلنسل 3/4
 10. ویلنسل
 11. ویلنسل مهر
 12. کنترباس
 13. هارپ
 
 

سازهای ملی

 1. تار
 2. تار باس
 3. دو تار
 4. سه تار
 5. سه تار شور انگیز
 6. تنبور
 7. چگور
 8. عود
 9. بربط
 10. بربط شور انگیز
 11. کمانچه
 12. کمانچه لری
 13. کمانچه آلتو
 14. کمانچه باس
 15. کمانچه کنترباس
 16. رباب
 17. قیچک
 18. قیچک آلتو
 19. قیچک باس
 20. قانون
 21. سنتور
 22. سنتور لاکوک
 23. سنتور کروماتیک
 24. تنبک کوکی
 

سازهای محلی

 1. بازسازی ساز باستانی کرمیل (از موزه تخت جمشید)
 2. دراز نای
 3. کرنای مشهد
 4. کرنای فارس
 5. کرنای شمال
 6. سرنای بختیاری
 7. سرنای دزفولی
 8. سرنای کوچک
 9. دهل
 10. گورگه