پرده گردان های کشویی برای ساز قانون

ساخت پرده گردان های کشویی برای ساز قانون

تا پیش از این نوازنده ی ساز قانون برای دست یابی به فواصل کمتر از یک پرده ناگزیر میبایست از پرده گردان های معمول که از چهار میله ی فلزی که با فواصل معین هر یک با دستگیره ای مجزا مانند ِ خرکی موقتی به زیر سیمها کشیده میشود.هر میله که به زیر سیمها کشیده میشود طول سیم را به اندازه ی چند میلیمتر در سیمهای زیر و کمتر از یک سانتیمتر در سیمهای بم کوتاهتر میکند تا ربع پرده صدا زیر تر شود.

قنبری مهر بر این اعتقاد بود که پرده گردانهای قدیمی به دلیل ثابت بودن خرکهای ثانویه در نقطه ای خاص در سیم دست نوازنده را برای رسیدن به کوکِ معتدل در دستگاه مورد نظر را میبندد.او بر این باور است که فواصل کوچکتر از نیمپرده هم مانندِ دیگر فواصل میتوانند معتدل و متفاوت کوک شوند.به عنوان مثال “می کُرن” در دستگاه سه گاه با “می کرن” در دستگاه چهارگاه متفاوت است و نوازنده باید بتواند “می کُرن” پرده گردان را در نقطه ای که صدای دلخواهش هست تنظیم کند‌.

ابداع پرده گردان های کشویی در اینجا چاره ساز شد.در این پرده گردان خرک ثانوی در محدوده ای بسیار وسیعتر به صورت کشویی زیر سیم جابجا میشود و نوازنده با استفاده از سوزنهایی میتواند در محدوده ای بسیار دقیقتر از پرده گردونهای قبلی صدای مورد نظر را پیدا و تنظیم کند.

یعنی نوازنده از بند اکتفا به فواصلی که پرده گردانهای قدیمی برایش تعیین میکرده رها و با دستی باز و سهولت به کوک مورد نظر خود میرسد.

نکته ی بسیار مهم بعدی این است که همراهی ثانویه کشویی(پرده گردان جدید ابداعی استاد قنبری مهر) دو تکنیک مهمِ “گلیساندو” و “ویبراتو” را که تا قبل از آن بر روی این ساز قابل اجرا نبوده را عملی کرده.

زنبیل خرید