بربط شورانگیز

“بربط شورانگیز”

 

تلفیق پوست و چوب و جایگزین کردن آن به جای صفحه ی رزونانس پس از سه تار بر روی ساز بربط نیز پیاده شده و هم اکنون توسط رهروان مکتب قنبری مهر به جامعه عرضه میشود.

زنبیل خرید