دستگاه پل صاب

دستگاه پل صاب

 

دستگاه پل صاب برای سازندگان ویلن و ویولا طراحی شده تا به راحتی بتوانند شیب و قوس لازم در سطح مقطع دوسر پلِ ساز را بر صفحات ویلن جاسازی کنند.

زنبیل خرید