سرپنجه برای سه تار و پرداه های قابل تنظیم و متحرک

سه تار

ایجاد سرپنجه برای سه تار(طرح قدیم)
و پرده های فلزی متحرک و قابل تنظیم

در ساختمان سه تار های سنتی قسمتی تحت عنوان سرپنجه و جعبه ی گوشی دیده نمیشود و ادامه ی دسته ی ساز با چهار سوراخ که دو به دو در دو ضلعِ همسایه دسته ایجاد و گوشی ها در آنها قرار میگیرند.در سه تار های طرح قدیمی هم مشکل تقسیم نا مناسب و بی نظم فشار باعث نابسامانی در نگهداری کوک توسط گوشی ها می شود.
قنبری مهر با ایجاد جعبه ی گوشی با شیب ملایم در ادامه ی دسته ی ساز و همچنین منظم کردن چیدمان گوشی ها سه تار را به عرصه ی استاندارد های بین المللی وارد کرد.
تعبیه ی خرکِ ثابت بر روی صفحه و همچنین پرده بندی فلزی قابل تنظیم از دیگر ابتکارات استاد بر روی ساز سه تار میباشد.

زنبیل خرید