اصلاحات و تغییرات در ساختمان ساز چگور

چگور از سازهای محلی ایران زمین به شمار میرود و به گفته ی خود استاد “این ساز را عاشق ها مینوازند”

 

قالبسازی، ایجاد کنیک مناسب در دسته و همچنین تعبیه ی جعبه ی گوشی استاندارد و تغییر چیدمان گوشی ها و سیم کشی ساز اقداماتی است که استاد قنبری مهر بر روی این ساز به انجام رسانده.