اصلاحات و تغییرات در ساختمان ساز دوتار

دوتار از سازهای محلی ایران زمین به شمار میرود و مانند دیگر سازهای محلی این مرز و بوم مورد توجه استاد قنبری مهر واقع میشود.سرپنجه ی دوتار سنتی مانندِ سرپنجه ی سه تار سنتی دارای معایب و نقص هایی بود.

قنبری مهر با اصلاح و ایجاد کنیک مناسب برای دسته ساز و همچنین طراحی سرپنجه ی اصولی به کارایی بهتر مکانیزم کوک و همچنین زیبایی بصری این ساز افزود.

در نمونه ای که در عکس مشاهده میشود یک گوشی اضافی هم در نظر گرفته شده تا نوازنده اختیار اضافه کردن سیم چهارم را نیز داشته باشد.

زنبیل خرید