ابداع پرده گردان (غلطکی) برای ساز سنتور

سنتور سازی است که تعداد زیادی(۷۲ رشته )سیم دارد که در دسته های چهار تایی همصدا کوک میشوند و هر یک به صورت مجزا با گوشی اختصاصی خود.نوازنده قبل از تمرین یا اجرا باید ساز را در دستگاه مورد نظر کوک کند و تا آخر با همان وضعیت ادامه دهد.تغییر کوک برای دستیابی به دستگاه های دیگر و یا حتی در مواردی نتهایی که در دستگاه مورد نظر وجود ندارد کارِ زمان بر و دشوار است و از طرفی باید گفت این محدودیت دست ِ آهنگسازان را هم برای خلق آثار نو و خلاقانه می بندد.

 

پرده گردان های غلطکی یکی از طرح های ابداعی استاد قنبری مهر است که در دهه ی ۵۰ در کارگاه سازسازی وزارت فرهنگ و هنر پیش از انقلاب ساخته میشود.

در این مکانیزم زیر هر گروه ۴ تایی از سیمها قبل از عبور آنها از شیطانک غلطک هایی در مسیر های معین و با شیب هماهنگ با شیب سیمها تعبیه شدند که در محدوده ی تعیین شده ای زیر هر گروه از سیمها حرکت میکند یا در اصطلاح می غلطد.حرکت غلطک باعث کوتاه و بلند شدن طول سیم و در نتیجه دسترسی نوازنده به فواصل و کوک های مختلف در کوتاهترین زمان میگردد.

البته که باید به این مهم هم اشاره کرد که قابلیت اجرای دو عنصر بسیار مهم در موسیقی ایران و جهان یعنی گلیساندو و ویبراتو هم بر روی این سنتور ها قابل اجراست.

زنبیل خرید