ابداع "پرده بندی فلزی با قابلیت جابجایی" برای ساز رباب

توضیحات اضافه خواهد شد