سنتور کروماتیک

سنتور کروماتیک

 

از دیگر ابداعات استاد قنبری مهر در در پیشبرد گسترش امکانات ارکستر موسیقی ملی ابداع سنتور های کروماتیک است که به پیشنهاد زنده یاد استاد حسین دهلوی که آن روزها ریاست هنرستان موسیقی را به عهده داشت صورت گرفت.

اضافه شدن تعداد خرکها برای برخورداری از فواصل کروماتیک(نیمپرده ها)،تغییرات در ابعاد ساز و همچنین تجدید نظر در پل گذاری از جمله شاخصه های سنتور های کروماتیک میباشد.