سازهای ابداعی

ساز های ابداعی استاد قنبری مهر

ابداع ساز بم تار

ابداع ساز تار باس

ابداع کمانچه کنترا باس

ابداع سنتور لا کوک

ابداع کمانچه باس

قیچک باس

ابداع کمانچه کنترا باس

کمانچه ی تنور

سه تار ۱/۲

سه تار بم خوان(دهانه کاسه ۱۷cm)

بم تار (تار باس)

رباب شهری

بازسازی سازهای دوران باستان ایران