ابداعات استاد قنبری مهر

ابداعات استاد قنبری مهر بر روی سازهای ملی و فرنگی

ابداع پرده بندی فلزی با امکان جابجایی برای تار باس

ابداع پرده بندی فلزی با امکان جابجایی برای دوتار